Autumn, Milwaukee River, Mequon WI (detail)

Autumn, Milwaukee River, Mequon WI (detail) oil 24x36 Ellen Anderson
Autumn, Milwaukee River, Mequon WI (detail) oil 24x36 Ellen Anderson

Autumn, Milwaukee River, Mequon WI (detail) oil 24×36 Ellen Anderson